+1 Result 2018 பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்

பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2018 | +1 Result 2018 பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்!

+1 Result 2018 பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்!

உயிரியல் 96.9%
இயற்பியல் 93%
வேதியியல் 92.7%
கணிதம் 92.5%
விலங்கியல் 91.8%
தாவரவியல் 89.3%

புவியியல் 96.45%
கணினி அறிவியல் 95.3%
கணக்கு பதிவியல் 93.8%
வணிகவியல் 93.7%
பொருளாதாரம் 92.59%
வரலாறு பாடத்தில் 87.40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *