புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR CODE வகைகள்

1,6,9,11 புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR CODE வகைகள் அதன் பயன்கள் தெரியுமா?

1,6,9, 11 TN Textbooks QR Codes Tutorial in Tamil Language | TN TEXT BOOKS QR CODES

1. பாடப்புத் தொடக்கத்தில் உள்ள QR CODE

2. பாடப்பொருளுக்கு இடையே உள்ள QR CODE

3. பயிற்சி/ மதிப்பீடு QR CODE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *